Categories Blogg

Radon i hus: En dold hälsorisk

När vi tänker på faror i våra hem är det lätt att tänka på uppenbara hot som brandsäkerhet eller hala trappor. Men det finns en osynlig bov som kan tränga in i våra bostäder och utgöra en allvarlig hälsorisk: radon. 

Radon är en färglös, luktfri och smaklös gas som bildas naturligt genom nedbrytning av uran i marken. Det tränger in i byggnader genom sprickor och  håligheter. Eftersom radon är en gas kan den ackumuleras i inomhusmiljön och nå farligt höga nivåer om den inte hanteras.

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. När radon sönderfaller frigörs strålning som kan skada lungceller och öka sannolikheten för att utveckla cancer. Forskning visar att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige.

Det enda sättet att veta om ditt hus har höga radonhalter är att genomföra en radonmätning. Mätningen ska utföras under en viss tidsperiod. Genom att vara medveten om radonhalten i ditt hus kan du vidta åtgärder för att minska risken för hälsoproblem för dig och din familj.

Radonmätning är en relativt enkel process som innebär att man placerar mätdosor i olika delar av din bostad. Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) då huset är mer stängt. Efter mätperioden skickar du tillbaka dosorna för analys. Du kommer sedan att få en mätrapport som visar radonhalten och om åtgärder behövs.

Om radonhalten i ditt hus är för hög finns det åtgärder du kan vidta för att minska risken. Bättre ventilation, tätning av sprickor och användning av radontapet är några exempel. Genom att agera förebyggande kan du skapa en säker inomhusmiljö för dig och din familj.

Att vara medveten om radon och dess potentiella faror är ett viktigt steg mot att skydda din hälsa. Genom att genomföra radonmätning i ditt hus kan du identifiera om det finns förhöjda radonhalter och vidta nödvändiga åtgärder. Genom att agera för din säkerhet kan du skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö där du och din familj kan trivas och leva utan oro.