Categories Blogg

Glöm inte mäta radon

Det är inte bara yttre faktorer som kan påverka oss negativt, utan det finns även i vår närmaste omgivning. Ett sådant osynligt hot är radon, en radioaktiv gas som kan tränga in i våra bostäder och utgöra en allvarlig hälsorisk. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas naturligt genom nedbrytning av uran i jorden och berggrunden. Det läcker in i byggnader genom sprickor och håligheter, särskilt i grund och källarutrymmen. Eftersom radon är en gas kan den ackumuleras i slutna utrymmen och nå farliga halter om den inte hanteras.

Långvarig exponering för höga radonhalter är kopplad till ökad risk för lungcancer. När radon sönderfaller, frigörs skadlig joniserande strålning som kan skada cellerna i lungorna och då ökar chansen för att utveckla cancer. 

Det är omöjligt att avgöra om en byggnad eller en bostad har höga radonhalter eftersom gasen varken syns eller känns. Radonmätning är det bästa sättet att upptäcka radon på. Radonmätning innebär att man mäter radonhalten i inomhusluften under en viss tidsperiod. Detta kan utföras med mätdosor och ger en klar bild av radonhalten i din bostad.

Radonmätning är en enkel process och ger värdefull information om din inomhusmiljö. Genom att placera mätdosor i olika delar av ditt hem kan du få en uppfattning om eventuella förhöjda radonhalter. Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).

Om radonhalten i din bostad överstiger rekommenderade gränsvärden, finns det åtgärder du kan vidta för att minska risken. Förbättrad ventilation, tätning av sprickor och användning av radontapet är några exempel. Genom att agera förebyggande kan du skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj.

Att vara medveten om radon och dess faror är ett viktigt steg mot att skydda din och din familjs hälsa och välbefinnande. Genom att genomföra en radonmätning kan du ta reda på om din bostad har för höga radonhalter och vidta lämpliga åtgärder. Genom att agera kan du skapa en trygg inomhusmiljö där du och din familj kan trivas och må bra.