Categories Blogg

Radonmätning lägenhet

Enligt miljöbalken 26 kap. 19 § är det fastighetsägarens ansvar att säkerställa en trygg inomhusmiljö genom regelbundna radonmätningar. Enligt lag är det fastighetsägarens åtagande att planera och genomföra åtgärder för att förebygga eller motverka eventuella olägenheter för de boendes hälsa.

Den här skyldigheten inkluderar att regelbundet mäta radonhalten i fastigheten och vidta åtgärder om nivåerna överstiger det rekommenderade riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i en lägenhet. För att säkerställa tillförlitliga mätresultat rekommenderas det att mätningen genomförs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av bostäder och att använda radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.

För att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde bör radonhalten mätas under minst två månader, under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. En vanlig och effektiv metod för radonmätning i inomhusluften är användningen av spårfilmsdosor från ett ackrediterat laboratorium. Det är av yttersta vikt att notera att gränsvärdet för radon i bostäder är fastställt till 200 Bq/m3.

Radon kan tränga in i inomhusmiljön från olika källor, inklusive marken under eller runt bostaden, byggmaterial som blåbetong och hushållsvattnet. Genom att vara medvetna om dessa potentiella källor och genomföra regelbundna mätningar kan fastighetsägare säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö för sina hyresgäster eller familjemedlemmar.

I slutändan är det inte bara en juridisk skyldighet utan även en moralisk skyldighet för fastighetsägare att aktivt arbeta för att minimera radonriskerna och därmed skapa en säkrare och mer hållbar boendemiljö för alla. Med regelbundna mätningar och nödvändiga åtgärder kan fastighetsägare verka för att skapa lägenheter där människor kan känna sig trygga och skyddade mot potentiella hälsorisker som radon.

Beställ radonmätning lägenhet

Relaterad information
Radon kurzzeitmessung