Categories Blogg

Hälsan kan påverkas av radon

Visste du att din hälsa kan påverkas av radon? Radon är en naturligt förekommande gas som kan skada hälsan när man utsätts för det under en längre tid. Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en uppskattning som säger att radon i inomhusluften orsakar omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Därför är det viktigt att mäta radonhalten regelbundet och vid behov vidta åtgärder. Ungefär 325 000 bostäder i Sverige har radonnivåer över det rekommenderade värdet på 200 Bq/m3. För att säkerställa en hälsosam boendemiljö fri från radon är det viktigt att utföra radonmätning med radonmätare regelbundet.

Radon är en gas som inte har någon lukt, färg eller syns. Det finns naturligt i jord, luft och vatten, men kan också finnas i byggmaterial såsom blåbetong. Radonnivåer mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Om radonhalten överskrider gränsvärdet och det krävs åtgärder för att minska den, startar man med att undersöka varifrån radonet kommer (radonbesiktning), för att sen kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. Det vanligaste åtgärden att göra vid förhöjda radonhalter är öka luftomväxlingen.

​​För tillförlitligt resultat bör en radon mätning göras under eldningssäsongen från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader.

Så här mäter du radon:

  1. Beställ radonmätare (mätdosor) via ett ackrediterat företag
  2. Placera ut dosorna enligt anvisningarna
  3. Skicka tillbaka mätdosorna när mättiden är slut 
  4. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda radonhalter eller ej

Relaterad information