Categories Blogg

Arbetsgivarens ansvar för radonmätning

En trygg arbetsmiljö är en fundamental rättighet för alla anställda. En viktig aspekt av detta är att säkerställa god luftkvalitet på arbetsplatser, särskilt när det gäller farliga ämnen som radon.

I Sverige har arbetsgivaren en avgörande roll när det gäller att garantera en säker arbetsmiljö. Detta inkluderar att skydda arbetstagarna från potentiell radonexponering. År 2018 infördes en ny Strålskyddslag som reglerar radon på arbetsplatser. Enligt denna lag är arbetsgivare skyldiga att agera om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3. Både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen fastställer kraven, och Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser.

Från och med den 1 juni 2018 måste arbetsgivaren anmäla radonhalter som överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom måste arbetsgivaren följa regler för att fastställa och begränsa exponeringen av radon samt noggrant dokumentera alla vidtagna åtgärder.

En ny och förbättrad metod för radonmätning på arbetsplatser infördes den 1 oktober 2021. Syftet med denna uppdatering är att förbättra noggrannheten vid mätning av radonhalter och ersätta den äldre beskrivningen från 2004. Genom att följa de nya riktlinjerna för radonmätning och exponeringskontroll kan arbetsgivare säkerställa en trygg arbetsmiljö och minska risken för radonrelaterade hälsoproblem för sina anställda.

Att genomföra en radonmätning på arbetsplatsen är en relativt enkel process. Arbetsgivaren kan beställa spårfilmsdosor från ackrediterade företag för att erhålla pålitliga årsmedelvärden av radonhalten. Långtidsmätning med spårfilmsdosor anses vara det mest pålitliga sättet att mäta radon. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 fall av lungcancer varje år. Därför är radonmätning och exponeringskontroll av största vikt.

Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som bildas genom sönderfallet av det radioaktiva grundämnet radium. Riktvärdet för radonhalten i inomhusluften är fastställt till 200 Bq/m3. Den främsta källan till radon i bostäder, byggnader och lokaler är markradon. Dessutom kan vissa byggmaterial innehålla radon. Radon kan tränga in i byggnader genom sprickor och hål i golv, väggar och grundplattor. Vattnet som används i hushållssändamål kan också innehålla radon, och detta kan öka exponeringen när vattnet används till exempel för dusch, diskning och tvätt.

Radonmätning på arbetsplatser är en viktig del av arbetsgivarens ansvar för att säkerställa en sund arbetsmiljö. Genom att vidta nödvändiga åtgärder för att mäta och begränsa radonexponeringen kan arbetsgivare skydda de anställdas hälsa och skapa en tryggare arbetsplats. Att vara medveten om radonrisken och att agera förebyggande är avgörande för att minimera risken för radonrelaterade hälsoproblem och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Relaterad information
Om radon