Stadgar

Stadgar för Simskoleförbundet för Baby och Barn

§ 1. NAMN
Förbundets namn är Simskoleförbundet för baby och barn. Förbundet är
en ideell förening. Förbundet har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 2. Simskoleförbundets ändamål
Förbundet har som mål;
verka för simidrott från 3 månader och uppåt i Sverige
verka som en gemensam organisation för alla verksamma
simskolor för barn från 3 månader och uppåt i Sverige
sprida information om utveckling av simskolan för baby och barn till
förbundets anslutna verksamheter
sprida information till allmänheten om fördelarna med tidig
simundervisning för barn från 3 månader och uppåt
informera om kvalité vad gäller simskoleverksamheter för barn från 3
månader och uppåt i Sverige
informera om kvalité vad gäller utbildningar för instruktörer i
simskola i Sverige
verka för att erbjuda inspirationsdagar med fortbildning till
medlemmar, anslutna verksamheter, anslutna utbildare och andra
intressenter.

§ 3. Organisation
Förbundets högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte eller extra
årsmöte.
Förbundets organisation är följande;
· Ordinarie årsmöte
· Extra årsmöte
· Styrelse
· Revisorer
· Valberedning

§ 4. MEDLEMMAR
Till medlem kan antagas enskild person med intresse för förbundets
ändamål.

§ 5. ANSÖKAN OCH MEDLEMSAVGIFT
Ansökan om medlemskap sker genom att medlemsavgiften inbetalas till
förbundet varefter förbundets styrelse beslutar om den sökande skall
antagas. Vid avslag skall motivering lämnas.
Årsmötet beslutar och fastställer medlemsavgiften årligen för kommande
verksamhetsår.

§ 6. UTTRÄDE
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda
ur förbundet. Medlem som ej erlagt medlemsavgift, innan årsmötet
innevarande år, anses ha utträtt ur förbundet.

§ 7. UTESLUTNING
Medlem som aktivt motarbetar förbundets verksamhet eller syften kan
uteslutas. Beslut fattas av styrelsen. Uteslutningen verkställs omedelbart
efter beslutet. Beslut om uteslutning kan överklagas inom tre (3) veckor
från det att den uteslutne har tagit del av beslutet. Överklagan ställs till
styrelsen varefter ordinarie årsmöte beslutar om uteslutningen skall
kvarstå eller upphävas.

§ 8. STYRELSEN
Förbundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt minst tre
ledamöter.
För att nomineras till styrelsen krävs att den nominerade är medlem i
förbundet.
Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöter väljes normalt för två år i
taget vid årsmötet. Fyllnadsval avser dock resterande tid av
mandatperioden. För att skapa kontinuitet i styrelsearbetet bör
styrelseledamöternas mandatperioder löpa så att ungefär hälften väljs
ojämna år och ungefär hälften väljs jämna år. Detta kan i samband med
förändring av antalet styrelseledamöter medföra att mandatperioden för
enstaka nyvalda styrelseledamöter blir ett år istället för två år.

§ 9. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med
1 januari till och med 31 december.

§ 10. ÅRSMÖTE
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av förbundets
angelägenheter utövas på ordinarie årsmöte och extra årsmöte. Vid
ordinarie årsmöte och extra årsmöte har varje närvarande medlem en
röst.
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning alltid skall ske,
Medlem kan i alla frågor begära sluten omröstning. Beslut fattas, där
dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal gäller den mening, som mötesordföranden biträder, dock sker vid
val avgörandet genom lottning.Ordinarie årsmöte avhålles senast under april månad på plats och tid som
bestämmes av styrelsen.
Motioner eller ärende som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast två (2) månader före mötet. Styrelsen behandlar och
lämnar förslag till hantering av motioner/ärende som kommer in och
tillställer detta för beslut på mötet. Styrelsen äger rätt att justera sina
förslag fram till dess beslut ska fattas av årsmötet.
Kallelse skall ske senast tre (3) månader före årsmötet på förbundets
officiella hemsida. Kallelse till extra årsmöte senast 14 dagar före.
Dagordning för mötet med tillhörande handlingar, läggs upp på förbundets
officiella hemsida, senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt val av två
protokolljusterare tillika röstkontrollanter.
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkningar
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Fastställande av arbetsplan för innevarande år
12. Fastställande av budget för innevarande år
13. Beslut om ersättningar
14. Fastställande av avgifter till förbundet för nästkommande
verksamhetsår
15. Val av ordförande (jämna år) alternativt val av vice ordförande
(ojämna år)
16. Val av styrelseledamöter
17. Fyllnadsval (i förekommande fall)
18. Val av två revisorer
19. Val av ledamöter i valberedningen
20. Behandling av ärende och motioner som inkommit till styrelsen i rätt
tid enligt § 10.
21. Mötets avslutande
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej göras till föremål
för beslut. I anslutning till mötet kan dock andra frågor diskuteras eller
annan information ges. Ledamot i styrelsen ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§ 12. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då
minst tio medlemmar så, hos styrelsens ordförande, skriftligen begär.
Styrelsen beslutar om plats och tidpunkt för extra årsmöte. Vid extra
årsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i
kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i
den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Vid extra årsmöte förs
protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.
Kallelse till extra årsmöte senast 14 dagar före.

§ 13. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen är under tiden mellan årsmöten förbundets högst beslutande
organ som leder och ansvarar för förbundets intressen, bevakar och
handhar dess angelägenheter samt beslutar på förbundets vägnar i alla
ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen;
verka för förbundets ändamål
verkställa av årsmötet fattade beslut
ansvarar för förbundets ekonomi och bokföring
upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt
framlägga dessa vid förbundets årsmöte
verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 14. STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras
beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av
ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.
Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före
sammanträdet. Ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla
förfall.
Styrelsen sammanträder minst fyra (4) ggr årligen.

§ 15. STYRELSEARVODE
Årsmötet får besluta om styrelsearvode ska utgå. Ersättning för
resekostnader utbetalas till de i styrelsen som ej bor på mötesorten.

§ 16. BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst
halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 17. REVISION
Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper skall årligen granskas
av två på årsmöte utsedda revisorer.
Årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast åtta
(8) veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall överlämnas till
styrelsen i så god tid att det kan bifogas handlingarna till årsmötet, dock
senast fyra (4) veckor innan mötet.

§ 18. VALBEREDNING
Valberedningen bör bestå av fyra ledamöter och har till uppgift att, under
mandatperioden, för årsmötet, bereda samtliga aktuella val med undantag
för val av valberedning.
Valberedningens ska avge skriftlig redovisning och förslag till beslut.
Förslaget skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas
kallelsen till årsmötet, dock senast fyra (4) veckor innan mötet.

§ 19. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan göras av ordinarie årsmöte och kräver att
minst två tredjedelar av dem som är upptagna i röstlängden biträder
förslag om ändring.

§ 20. UPPLÖSNING
För upplösning av förbundet krävs beslut vid två på varandra följande
årsmöten, varav en skall vara ordinarie årsmöte, och att förslaget vid den
sista stämman biträdes av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det
senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av förbundets
egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

§ 21. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar trädde i kraft fr.o.m. 97-05-24. Ändringen 10 mars
2001. Ändring beslutades på årsmötet 28 april 2013.